Nyhetsbrev

September 2018

Under hösten 2017 och början av 2018 sammanställde styrelsen de handlingar som krävdes för att till Länsstyrelsen skicka in ansökan om slututbetalning av det bidrag vi beviljades den 10 maj 2016. Den 24 februari 2018 kunde styrelsen skicka in ansökan om utbetalning tillsammans med den digra luntan med bilagor.

Den 29 maj 2018 hölls årsmötet för verksamhetsåret 2017 i Granbo bystuga.

Den 13 juni 2018 informerade Länsstyrelsen att de hade påbörjat handläggningen och granskningen av den ansökan om slututbetalning av stödpengarna, som vi lämnade in i februari.

Den 21 augusti 2018 gjorde Jordbruksverket ett kontrollbesök. Vid kontrollbesöket granskades fakturor och besiktning skedde av installationer i några hus samt av skåp och brunnar.

Den 31 augusti 2018 beslutade Länsstyrelsen att Jälkarbyn Fiber Ekonomisk förening har genomfört projektet och uppnått projektets syfte och mål, följt gällande lagstiftning, haft de tillstånd, godkännanden och avtal som krävs för att lagligt genomföra projektet.

Vi får nu fortsätta att förvalta det projekt som startade med ett första informationsmöte den 25 februari 2015.

Styrelsen

Jälkarbyn Fiber ek förening

Till medlemmarna i Jälkarbyn Fiber ek förening


Augusti 2017


Byggandet av vårt fibernät är nu klar. De som beställt har fått fiber installerad och har möjlighet att ta nätet i drift.

För att sätta nätet i drift måste var och en göra ett eget val genom att gå in på Hedemora stadsnät (https://hedemora.zmarket.se), och göra sitt val av leverantör av bredband, TV och telefoni. Där finns alla leverantörer som är tillgängliga för val t ex Bahnhof, Telia, Bredbandsbolaget, Boxer mfl, mfl.

Den 27 juli 2017 godkändes vårt fibernät av den oberoende besiktningsman föreningen anlitat. Besiktningsmannen, tillsammans med Tuna Fiberteknik AB och huvuddelen av styrelsen för Jälkarbyn Fiber åkte runt i området och genomförde kontroller. Entreprenaden är godkänd, men några efterarbeten återstår. 

Inför besiktningen hörde några medlemmar av sig med synpunkter, efter den uppmaning styrelsen gick ut med i mitten av juli. Synpunkterna som kom in gällde i första hand återfyllning och återställandet efter grävning. 

Efterarbetena ska vara utförda senast 31 augusti. En efterbesiktning är planerad till våren när marken hunnit sätta sig efter vintern.

Styrelsen
Jälkarbyn Fiber ek förening

 Juli 2017

 

Till medlemmarna i Jälkarbyn Fiber ek förening.

 

Vårt fiberprojekt har gått in i sitt slutskede. De flesta har fått fiber installerat och har kunnat ta det i drift. Dock återstår fortfarande några installationer norr om järnvägen, bl.a i Bya.

Vi hoppas att dessa ska bli klara under kommande vecka.

 

För att säkerställa att fibernätet uppfyller de kvalitetskrav som länsstyrelsen och föreningen ställt upp, har vi  anlitat en oberoende besiktningsman. Han ska bl a kontrollera  att vår anläggning håller rätt kvalitet och att villkoren i vårt avtal med Tuna Fiberteknik AB är uppfyllda. Besiktningen ska ske den 27 juli.

 

Har Du synpunkter på hur projektet har genomförts är vi intresserade att ta del av dessa. Det kan gälla hur grävarbetena, återställandet eller installationen i ditt hus har gått till. Eller om du anser att någonting är ofullständigt eller bristfälligt genomfört.

Skicka till vår e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 26 juli.

 

Med vänlig hälsning

Jälkarbyn Fiber ek förening

Styrelsen

Dags för Årsmöte!

Medlemmarna i Jälkarbyn Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie årsmöte tisdagen den 2 maj 2017 kl 19.00 i Granbo bystuga, Granbovägen 7, Vikmanshyttan.

 

Mötet inleds med att representanter för Tuna Fiberteknik och Hedemora Energi informerar om fiber.

Stadgar mm, finns under menyn Föreningen

Årsredovisning med förvaltningsberättelse kommer att finnas på samma ställe när årsmötet närmar sig.

 

Välkomna!

Styrelsen för Jälkarbyn Fiber ek förening                                                                                   

                                                                                                                                  

 

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 

1.    val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

2.    godkännande av röstlängden

3.    val av två justeringspersoner 

4.    frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5.    fastställande av dagordningen 

6.    styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 

7.    beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras 

8.    beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9.    frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna 

10.  medlemsavgift för kommande verksamhetsår 

11.  val av styrelseledamöter 

12.  val av styrelsens ordförande

13.  val av revisorer 

14.  val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande 

15.  övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

 

 

 

Hej bybor!

Nyhetsbrev 2017-03-25

Lite information om grävningen, som påbörjats. För närvarande har den stoppats. Tjälen i marken har börjat släppa och det blir för stora skador på marken och grödorna. Grävningen kommer att återupptas så snart vattnet i marken fått möjlighet att sjunka undan.

Jälkarbyn Fiber har fått nedanstående fråga från en medlem. Flera medlemmar kanske funderar på samma sak.

Fråga:

När bör man säga upp sitt tidigare abonnemang för att slippa dubbla kostnader.  

Behöver man säga upp eller kan man välja samma leverantör? 

För de som behöver köpa routers är det något man tittar på för att kunna samköpa till billigare peng? 

Det kanske vore bra med lite mer information om dessa frågor.

Svar:

Uppsägning:

Svårt att veta mer än att grävning och utrustning ska vara på plats senast 31 juli. Eventuellt kan viss intrimning behövas därefter.  Viktigt att kolla hur lång uppsägningstid man har för det abonnemang man har nu. Viss överlapp kanske man kan råka ut för, om man inte vill stå utan internet ett tag.

Om man absolut inte vill betala dubbelt så måste man ju inte starta ett fiberabonnemang på en gång. Man kan ju vänta tills det uppsagda abonnemangets slutdatum och då beställa.

Ett alternativ går över på nästa fråga "Behöver man säga upp eller kan man välja samma leverantör":

Om man ringer till sin operatör så kan de säkert hjälpa till, för att få en så smidig övergång som möjligt. Har man idag någon av de leverantörer, som även återfinns på hedemora.zmarket.se så bör man alltså kunna fortsätta med samma. Man måste dock ringa till operatören och avtala om detta.

Router:

Om intresse finns så kan man kanske titta på samköp, men vi tror att det blir svårt att hitta ett medelval som passar alla. Vissa vill ha router med snabbt wifi som klarar de högsta hastigheterna, medan andra kanske väljer ett bredband med lägre hastighet. Då är det onödigt att lägga pengar på ett dyrare alternativ. Dessutom så ingår lån av router hos en del operatörer, åtminstone hos Telia och Bredbandsbolaget, kanske hos flera. De medlemmar som väljer dessa behöver därför inte tänka på något routerköp.

Kanske kan vi senare lägga upp en sida här med förslag på olika routrar i olika prisklasser och för olika behov.

Vänliga hälsningar

Styrelsen för Jälkarbyn Fiber

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image